راهبردی و استراتژیک

30+ استراتژی مدیریتی

استراتژی جدید نتایج بهتری در پی دارد زیرا مبتنی بر چند ایده خوب است. افراد اغلب استراتژی را بسیار اغراق آمیز می بینند و آن را راه حلی برای تمام مشکلات در نظر می گیرند در حالی که در پایان روزی همین استراتژی های محبوب نیز از بین می روند.