ثبت نام در مارکتیا به معنای مطالعه و پذیرش کلیه ضوابط و مقررات ذیل می باشد.