مارکتیا

مارکتیا

آیا می دانید ؟

برنامه ها مهم نیستند ، برنامه ریزی مهم است.

قالب کاری است که در تحلیل سطح رقابت درون یک صنعت مشخص به شما کمک می کند. این پنج عامل شامل تهدید رقبا یا خدمات جدید ، قدرت چانه زنی تامین کنندگان ، قدرت چانه زنی خریداران ، رقابت میان رقبای کنونی است.

اشتراک گذاری!